Sygdom hos børn

Forebyggelse af børnesygdomme

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle børn følger det almindelige vaccinationsprogram. Vaccinationer beskytter barnet mod sygdomme, der kan være alvorlige, og som kan medføre varige skader eller død. Er jeres barn ikke vaccineret er vigtigt, at I fortæller det til dagplejeren.

Hvor flere børn er samlet, er det vigtigt at have en god hygiejne for at nedsætte risikoen for smittespredning.
Dagplejerne er informeret om, at god hygiejne først og fremmest omfatter god håndhygiejne i form af håndvask inden tilberedning af madvarer, inden og efter spisning efter hjælp til toiletbesøg og efter sorterng af vasketøj. 
Man bør endvidere vaske eller spritte hænder, når man har hjulpet et barn med at pudse næse.
Ved bleskift med afføring bruger dagplejerne engangshandsker.

Sygdom hos børn

Dagplejerne må kun modtage raske børn.
Barnet skal være så frisk, at det kan deltage i den almindelige hverdag. Er barnets almentiltand sådan, at det ikke kan følge de aktiviteter, der er planlagt til at forgå både inde og ude, må det blive hjemme.
Dette både af hensyn til det syge barn, som har brug for ekstra omsorg og kærlighed og af hensyn til smittefaren for de raske børn.
Et barn med en smitsom sygdom må først modtages, når det ikke længere smitter.

Får et barn i dagplejen tegn på sygdom, bør det så vidt muligt adskilles fra de øvrige børn og snarest hentes af forældrene.
Barnet er rask, når det på sædvanlig måde kan klare at opholde sig i dagplejen uden at kræve særlig pasning. Hvis et barn møder i dagplejen uden at være helt rask, har det på grund af nedsat modstandskraft større risiko for at få komplikationer til sygdommen eller pådrage sig en anden sygdom.

Vær opmærksom på at dit barn godt kan være syg uden at have feber.

Da børn er mere modtaglige for smitsomme sygdomme end voksne, og da mange børnesygdomme smitter allerede i inkubationstiden, er det ikke muligt helt at undgå smitte i dagplejen.
Et enkelt sygdomstilfælde i dagplejen giver ofte anledning til, at flere børn bliver smittet. 
Derfor er det vigtigt, at diagnosen smitsom sygdom stilles hurtigt for at begrænse smittespredning.
Husk at informere jeres dagplejer, hvis jeres barn ikke kommer på grund af sygdom, og hvis der er smitsom sygdom i jeres hjem, selv om dagplejebarnet er rask. 

Medicingivning

Ved kroniske sygdomme kan der være behov for at give medicin i løbet af dagen.
Dagplejeren skal i dette tilfælde instrueres grundigt af forældrene i at give medicinen samt kunne læse lægens dosering på medicinen.

Dagplejeren må ikke give medicin, herunder hører også smertestillende febernedsættende præperater f.eks panodil.  Dagplejeren er ikke uddannet til at observere og behandle syge børn.
Derfor skal medicingivning foregå i hjemmet.
Vær opmærksom på at febernedsættende medicin kan sløre symptomer på alvorlige sygdomme.
Når barnet efter smitsom sygdom igen kommer i dagpleje og fortsat skal have medicin skal det gives udenfor dagplejetiden.

Dagplejerne arbejder efter de retningslinier, der er udgivet af Sundhedsstyrelsen.

Læs om og få vejledning om smitsomme sygdomme hos børn på sundhedsstyrelsen ved at klikke her